Szociális célú tűzifa

525

Felhívás Szociális célú tűzifa kérelem benyújtására

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendeletet megalkotta, amely a Rendeletek menüpont alatt érhető el.
A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m? szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg 57.000 Ft), egyedül élő esetében a 250 %-át (jelenleg 71.250 Ft) és
b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon folyamatosan, 2020. január 30-ig lehet benyújtani a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez. 

A kérelmekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének illetékes Bizottsága dönt.

A tűzifa támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a rendelet mellékleteként és a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető honlapunkról is:

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapításához – szocialistuzifakerelem.pdf