Pályázati felhívás köztemetők fenntartására és üzemeltetésére

Pályázati felhívás köztemetők fenntartására és üzemeltetésére

 

 

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temető törvény) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a

 

a) nagyvenyimi 109 hrsz alatt lévő 7.770 m2

b) nagyvenyimi 110 hrsz alatt lévő 1 ha 5170 m2

c) nagyvenyimi 0257 hrsz alatt lévő (Mélykút) 4381 m2

 

temetők fenntartására és üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján.

 

A pályázók köre: számlaképes, kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátására alkalmas gépparkkal és megfelelő számú személyi állománnyal rendelkező, vállalkozás, gazdasági társaság, amely fenti köztemető üzemeltetését és fenntartását tevékenységi köre alapján jogosult ellátni.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. június 16. (péntek) 12.00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

a)személyesen, Nagyvenyim Nagyközség Polgármesterénél (Nagyvenyim, Fő utca 43.), vagy

b) postai úton (Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának címezve 2421 Nagyvenyim, Fő utca 43. címre)

 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi feltételeknek.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat – köztemető fenntartására és üzemeltetésére”

 

A szerződés időtartama határozott idejű, 5 év, 2023. július 15. napjától 2028. július 14. napja közötti időszak.

 

Finanszírozási feltételek:

A temető üzemeltetése tekintetében Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata valamint a nyertes vállalkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt. Az Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes ajánlattevő részére havonta egyenlő részletekben megfizeti az ajánlatban foglalt üzemeltetési költséget (közszolgáltatási díjat). A temető összes üzemeltetési költségét (park- és épület karbantartás, közüzemi díjak stb.) az üzemeltető viseli, aminek ellentételezését közszolgáltatási díj és a beszedett díjak biztosítják. Az üzemeltető jogosult beszedni a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VII. 5.) a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletének 1. és 2. mellékletében meghatározott díjakat is. A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat évente egy alkalommal a megelőző naptári évre vonatkozó KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően megemelheti. A közszolgáltató az őt megillető közszolgáltatási díjon és a megelőző naptári évre vonatkozó KSH által közzétett infláció összegének megfelelő díjemelésen kívül további önkormányzati kompenzációra nem tarthat igényt.

 

 

A pályázathoz az alábbi, kötelező mellékletek csatolandók:

 

a) a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya

b) 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása sem a NAV felé sem helyi adóhatóság felé nincs,

c) a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

d) igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel

 

A pályázó a pályázatában a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be:

 

a) a szolgáltatási tevékenység július 15-től alkalmazandó árjegyzékét,

b) az önkormányzattól igényelt havi díjigényét,

c) a faladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gépek tulajdonviszonyának ismertetése. (amennyiben alvállalkozót kíván alkalmazni, ugyanezek alkalmazandók az alvállalkozó tekintetében is)

d) a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket,

e) a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,

f) hogyan biztosítja 1999. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét,

g) a közüzemi díjak viselésének módját.

h)a temetőkben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját,

i)a köztemetés módját és annak költségeit,

j) köztemető üzemeltetésére vonatkozó referenciáit.

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. június 20.

 

A pályázatok a benyújtási határidőt követő napon kerülnek felnyitásra és azokat a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén.

A döntés során, a bírálati szempontok az alábbiak szerint alakulnak:

  1. alacsonyabb összegű közszolgáltatási díj, (80 %-os súlyozás)
  2. hosszabb időtartamú temetőüzemeltetési referenciával rendelkezik (10 %-os súlyozás)
  3. több fejlesztésre vonatkozó elképzelés (10 %-os súlyozás)

 

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében jogosult és köteles ellátni az 1999. évi XLIII. törvényben foglaltak szerint a köztemetők fenntartását és üzemeltetését, valamint teljes körűen köteles ellátni a 25. § (1) bekezdésében körülírt szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat.

 

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy mint Üzemeltető minden év június 30-ig az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot tájékoztatni köteles, valamint beszámolni köteles a Képviselő-testületnek a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a temetők fenntartása és üzemeltetése körében elvégzett éves munkájáról.

 

Nem-teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

 

Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Vargáné Kaiser Katalin polgármester a 06-25/507-460  telefonszámon nyújt.

A pályázat megjelenik:

– önkormányzat hirdetőtábláján
– önkormányzat honlapján

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings