Pályázati kiírás a Művelődési Ház és Könyvár intézményvezetői álláshelyére

Pályázati kiírás a Művelődési Ház és Könyvár intézményvezetői álláshelyére

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.§-a és 20/B.§-a alapján pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár (2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.) intézményvezetői beosztásának (magasabb vezető) betöltésére, melynek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

Pályázatot meghirdető szerv:
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
Telefon: 25/507-460; Fax: 25/506-217
e-mail: polghivn@vnet.hu

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Munkahely:
Művelődési Ház és Könyvtár, 2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkakör, beosztás:
intézményvezető, magasabb vezetői beosztás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosításam szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött munkáltói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

A vezetői megbízás időtartama:
5 év

Megbízás kezdő időpontja és megszűnése:
2019. június 1.-2024. június 30.

Pályázat elnyerésének feltételei:

 • megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6/A §-a (1) bekezdése szerint feltételeknek azaz:
  a) rendelkezik
  aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
  ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
  b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
  c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
 • VAGY megfelel a Vhr. 6/B § (6) bekezdése szerinti feltételeknek azaz:
  a) rendelkezik
  aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
  ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
  b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • büntetlen előélet,
 • 18. életév betöltése,
 • magyar nyelvtudás
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • megfelel a Kjt. 20. § (2), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt követelményeknek,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év közművelődési területen szerzett intézményvezetői gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • helyismeret.

Bérezés és juttatás:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint Vhr. rendelkezései az irányadók.

Pályázat beadásának határideje:
2019. május 8.

Pályázat elbírálásának határideje:
2019. május 28.

Pályázat elbírálásának módja: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a Képviselő-testület dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére, vonatkozó vezetési programot és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolásai,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró ok,
 • jogász vagy közgazdász szakképzettség hiányában igazolás a Vhr. 6/G § (2) bekezdésben foglalt tanfolyam elvégzéséről, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül azt elvégzi
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a jogszabályban meghatározott véleményezők részére történő továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a munkakör betöltéséhez szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik
 • amennyiben pályázatának tárgyalása során zárt képviselő-testületi ülés tartását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát.

Pályázat benyújtásának formája:
írásban, postai úton vagy személyesen Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata részére 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Vargáné Kaiser Katalin polgármestertől 25/507-461 telefonszámon.

A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján (www.kozigallas.gov.hu) 2019. február 15-én került közzétételre.
További közzétételi helyek: www.nagyvenyim.hu oldal.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings