Intézményvezető – pályázati kiírás

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkahely: Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde, 2421 Nagyvenyim, Ady Endre u. 2.

Munkakör, beosztás: intézményvezető, magasabb vezetői beosztás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 69. § (1)?(3) bekezdésekben meghatározott vezetői feladatok ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénymeghatározott bölcsődei intézmény vezetői feladatkör ellátása. Az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű pedagógiai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

Megbízás kezdő időpontja és megszűnése: 2022. augusztus 16.-2027. augusztus 15.

Pályázat elnyerésének feltételei:

 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú Korm. rendelet 6. melléklete szerinti óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 4 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • büntetlen előélet,
 • 18. életév betöltése,
 • megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt követelményeknek,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat,

Bérezés és juttatás: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat beadásának határideje: 2022. június 25.
Pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

Pályázat elbírálásának módja: A Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Képviselő-testület által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.3. d) pontja értelmében a vezetői pályázatokat véleményezi az Egészségügyi, Szociális és Humán-erőforrás Bizottság is. A véleményezési eljárást követően a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik (ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvanadik) napot követő elő testületi ülésén bírálja el.

Pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési programot,
 • pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolásai,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró ok,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a jogszabályban meghatározott véleményezők részére történő továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • amennyiben pályázatának tárgyalása során zárt képviselő-testületi ülés tartását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát.

Pályázat benyújtásának formája: írásban, postai úton vagy személyesen Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata részére 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Vargáné Kaiser Katalin polgármestertől a 25/507-461 telefonszámon.

Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni az Nkt. 67. § (8) bekezdése alapján.

A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján (www.kozigallas.gov.hu) 2022. május 27-én került közzétételre. További közzétételi hely: www.nagyvenyim.hu oldal.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings