Pályázati kiírás a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvár intézményvezetői álláshelyére

Pályázati kiírás a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvár

intézményvezetői álláshelyére

 

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) és (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (2421 Nagyvenyim, Fő u. 16/1.) intézményvezetői beosztásának (magasabb vezető) betöltésére, melynek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Telefon: 25/507-460; Fax: 25/506-217

e-mail: hivatal@nagyvenyim.hu

 

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Munkahely: Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár, 2421 Nagyvenyim, Fő u. 16/1.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkakör, beosztás: intézményvezető, magasabb vezetői beosztás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosításam szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött munkáltói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

Megbízás kezdő időpontja és megszűnése: 2024. június 1.-2029. május 31.

Pályázat elnyerésének feltételei:

A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár integrált kulturális intézmény. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az ilyen intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre az 1. melléklet 5. vagy 9. pontja szerinti feltételeknek kell megfelelnie azzal, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (2) bekezdése szerint a művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkezzen. Azaz az pályázhat érvényesen, aki

 • rendelkezik könyvtári szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett,

 

VAGY

 

 • rendelkezik felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, VAGY nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel ÉS végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett ÉS kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

 

 • büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképes,
 • magyar nyelvtudással rendelkezik,
 • rendelkezik államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló igazolással vagy, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül vállalja a képzés elvégezését. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól a jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkező személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év közművelődési területen szerzett intézményvezetői gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • helyismeret

 

Bérezés és juttatás: A munkabér havi összege a munkáltató és a munkavállaló megegyezésén alapul, a munkáltató évente történő meghatározással cafetéria juttatást biztosít. A munkabér a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Pályázat beadásának határideje: 2024. április 10.

Pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 21.

Pályázat elbírálásának módja: A pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a képviselő-testület által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló- bizottság hallgatja meg a pályázót. A képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt 2024. május 21-i ülésén. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programot,
 • pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelésről hitelt érdemlő igazolásokat,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt a büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll fenn a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • jogász vagy közgazdász szakképzettség hiányában igazolás az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül azt elvégzi,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a jogszabályban meghatározott véleményezők részére történő továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy a nyertessége esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a munkakör betöltéséhez szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,
 • nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • amennyiben pályázatának tárgyalása során zárt képviselő-testületi ülés tartását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát.

 

Pályázat benyújtásának formája: írásban, postai úton vagy személyesen Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata részére 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Vargáné Kaiser Katalin polgármestertől 25/507-460 telefonszámon.

A pályázati felhívás 2024. február 1-jén került közzétételre a https://nagyvenyim.hu/  és a https://muvhaz.nagyvenyim.hu/  oldalon.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings