Módosultak a szociális célú tűzifa támogatás feltételei

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva úgy határoz, hogy a külterületi utak mentén történő bozótirtásából és az utakat szegélyező fasorok rendszeres karbantartásából és takarításából az Önkormányzatot a 78/2017.(V.30.) önkormányzati határozat szerint megillető fa mennyiséget a rendelkezésre álló keret mértékéig szociális célú tűzifa támogatásként osztja ki a rászoruló személyek között.

A szociálisan legrászorultabb személyek tűzifa támogatás iránti kérelmeinek elbírálása megtörtént, a részükre történő kiosztás folyamatos. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részére továbbra is áll rendelkezésre kiosztható tűzifa, a Képviselő-testület 103/2017 (VII.14.) számú önkormányzati határozatával módosította az igénylés feltételeit.

Ennek értelmében szociális célú tűzifa támogatásban az a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező a rászoruló személy részesíthető, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át (79.800 Ft), egyedül élő esetében a 300 %-át (85.500 Ft) és
  • nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

  • azt, aki a Szoctv. alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,
  • a gyermekét egyedül nevelő szülőt,
  • a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által alapellátásban gondozott személyeket, családokat.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. A szociális célú tűzifa támogatás vissza nem térítendő támogatás, és egy jogosult naptári évenként legfeljebb 10 mázsa szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:

  • aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett,
  • azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Nem nyújtható szociális célú tűzifa támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem laknak.

A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinál átvehető nyomtatványon kell benyújtani.

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

A kérelmeket az önkormányzat Humán és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el a családgondozók véleményének kikérése mellett.

A rendelkezésre álló keret kimerülését követően a benyújtott és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmező kérelméről azt követően dönt a Humán és Környezetvédelmi Bizottság, ha van újabb Önkormányzatot megillető szociális célú tűzifa támogatásra felhasználható fa mennyiség.

Takácsné dr. Gécs Anita – jegyző

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings