Veszélyhelyzeti ellátás rászorulóknak

Eljárásrend
A koronavírus járvánnyal összefüggésben meghatározott
Intézkedési Terv megvalósításához és a veszélyhelyzeti ellátás
 feladatának megoldásához

Az Eljárásrend meghatározásának célja
Az Eljárásrend megalkotásának célja az Intézkedési terv 5. pontjában szereplő ?Idősek védelme, ellátásbiztosítás, operatív koordináció? című feladatban megfogalmazott intézkedési kör részletes szabályozása, a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának biztosítását szolgáló módszertan kialakítása és a tapasztalatok folyamatos beépítése a szabályozásokba, ezen keresztül a hatékony megvalósítást szolgáló minőségi beavatkozás az ellátási folyamatba.

Az ellátás biztosítását megteremtő jogalap
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

Az ellátást igénybe venni jogosultak köre

 • 70. életévüket betöltött, Nagyvenyimen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő személyek,
 • 70. életévüket be nem töltött, de egyéb sajátos ok következtében méltányossági alapon rászorulóként értelmezhető helyi személyek, akikre fennáll, hogy
 • jellemzően nem tudják igénybe venni helyben lakó családtagok vagy más, az ellátásukban segítséget nyújtani képes személyek rendszeres közreműködését,
 • Nyilatkozatukkal vállalják, hogy lakóhelyüket, tartózkodási helyüket a veszélyhelyzet megszűnéséig nem hagyják el, továbbá, hogy
 • az ellátás körében történő beszerzéseik és egyéb ügyintézéseik költségének megfizetését vállalják, az önkormányzat által ecélból rendszeresített regisztrációs és igénybevételi rendszer útján jelzik az önkormányzat felé és elfogadják az ellátás szervezésére, lebonyolítására és fizetési feltételeire vonatkozó eljárásrendi szabályokat, valamint hozzájárulnak adataik kizárólag ecélból történő felvételéhez, feldolgozásához és elektronikus felületen történő tárolásához

Az ellátás igénybevételének folyamata

 1. Az ellátás potenciális igénybe vevői részére telefonos megkeresés esetén szóbeli tájékoztatás nyújtása és írásos tájékoztató megjelentetése az önkormányzat és intézményei elektronikus felületein
 2. Az ellátás elsődleges célcsoportja részére írásos tájékoztató kiadása célzott postaládás terjesztéssel
 3. Az igénybevételhez rendelt telefonszámok meghatározása, a feladatellátásban résztvevő kollégák meghatározása, telefonszámokkal és feladat-meghatározással történő ellátásuk, munkavégzési helyszínek és módozatok kijelölése

Hivatali helyszínen történő telefonos igényfelvétel:

 • Albert István ? a Hivatal vonalas telefonszámain, hivatali működési időben
  +36 25507460

Mobilszámon történő telefonos igényfelvétel (2020. március 30-tól elérhető):

 •  Tóthné Boldis Beáta
  +36 301756672 számon, munkanapokon 8-12-ig és 13-15-ig
 • Debreczenyi Kálmánné (Évike)
  +36 301570223 számon, munkanapokon 8-12-ig és 13-15-ig
 1. Az ellátást igénybe venni szándékozó/érdeklődő személyek első telefonos megkereséskor történő regisztrációja
 • a regisztrációt a telefonos igényfelvevők folytatják le a számukra elérhető, erre szolgáló elektronikus felület űrlapján és az űrlap adattartalmának összesítő táblázatba történő küldésével
 • a regisztráció során az igényfelvevők szóban tájékoztatják az érdeklődőt a jogosultság feltételeiről, szóbeli nyilatkozatukat kérik ezek fennállásáról, valamint az adataik -beleértve a személyes adatokat is- felvételéhez, kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulásról, egyben tájékoztatják az igénylőket e nyilatkozatuk írásbeli megerősítésének kötelezettségéről
 • az igénybe vevő nyilatkozatának írásbeli megerősítése legkésőbb az első megrendelés teljesítését követő elszámoláskor, illetőleg az ehhez kapcsolódó fizetési kötelezettség pénzügyi rendezésével egyidejűleg megtörténik, ennek hiányában az ellátás a továbbiakban nem vehető igénybe
 • a regisztráció során megadott szóbeli nyilatkozat alapján a kollégák felveszik az érdeklődők adatait, melyet az erre a célra létrehozott elektronikus felületen rögzítenek
 • a regisztráció során generált személyes azonosítóról (partnerszám) tájékoztatják az igénybe vevőt
 • a partnerszám az igénybe vevő egyértelmű beazonosíthatóságát és az igénybevétel rögzítésének megkönnyítését szolgáló numerikus, vagy alfanumerikus egyedi azonosító, mely kiemelt jelentőségű adat az igénybejelentési folyamat hatékonysága szempontjából
 • a regisztrációkor az esetleges speciális szükségleteket, pl. a diabéteszt, gluténérzékenységet, allergiát stb. és minden, az igénybe vevő életbiztonsága szempontjából a jelen ellátási körben releváns, veszélyt jelentő tényezőt jelezni kell!!!!
 1. A regisztrációs adatok rögzítését követően megkezdődhet az igénybejelentések feldolgozása
 • az igénybejelentéseket kizárólag a jelen Eljárásrendben meghatározott módon, telefonon bejelentve, a regisztrációs eljárást, és az érdeklődő/igénybejelentő szóbeli, majd írásban is megerősített nyilatkozattételét, mint a jogalapot megteremtő aktust, illetőleg a személyes adatok berögzítését követően tudjuk fogadni, feldolgozni és teljesíteni
 • az igénybejelentések fogadását és feldolgozását a telefonos igényfelvevők folytatják le a számukra elérhető, erre szolgáló elektronikus felület űrlapján történő rögzítéssel és az űrlap adattartalmának összesítő táblázatba történő küldésével
 • az egyes igénybe vevőktől a különböző ellátási formák körében beérkező igények, az eltérő együttműködő partnerek és megbízottak által történő kielégítésük, esetlegesen eltérő kifizetési módozatuk okán, külön-külön űrlapon kerülnek rögzítésre

 

 1. Az ellátottak az alábbi ellátási formákat igényelhetik
 • élelmiszerbeszerzés1 házhozszállítással
 • gyógyszerbeszerzés2 házhozszállítással
 • egyéb, csak személyes, de erre felhatalmazott személy útján történő ügyintézéssel intézhető postai, egészségügyi jellegű stb. ügy3 intézése ? mely csak méltányolható esetben és a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig igényelhető
 • napi egyszeri melegétkeztetés biztosítása jellemzően a házhozszállítást biztosító szolgáltatók elérhetőségeinek megadásával, esetleg az elérhető pénzügyi feltételekről történő tájékoztatással, szükség esetén a megrendelésben történő közreműködés útján

[1]  Az élelmiszerbeszerzés fogalmába beleértendő az élelmiszerboltban beszerezhető nem élelmiszer jellegű termékek és áruféleségek köre is, amelyek a mindennapi élet során az alapvető igények kielégítését szolgálják. Ekörben az önkormányzat bizonyos termékigények kielégítését megtagadhatja.

[2] A gyógyszerbeszerzés fogalmába beleértendő a helyi patika kínálatában megtalálható gyógyszernek nem minősülő termékek köre is, amelyek a mindennapi élet során alapvető igények kielégítését és az egészségmegőrzést szolgálják. 

[3] Az egyéb ügyek körébe beleértendő minden olyan szolgáltatás is, pl. közművelődési vagy kulturális területen, amelyet az önkormányzat vagy intézménye a veszélyhelyzet idején felkínál a lakosság számára.

 1. A házhozszállítással történő élelemiszerbeszerzés feltételrendszere és folyamata
 • az igénybejelentéskor leadott élelmiszerigények közvetlen kiszállítását az önkormányzat a helyi Spar üzlettel történő együttműködés útján tudja biztosítani, más helyi élelmiszerkereskedőtől történő beszerzés igénye esetén csak a házhozszállítást biztosító üzlet elérhetőségeinek megadásával tudjuk az igénybejelentő ellátását biztosítani
 • a közvetlen kiszállítást hetente két napon, a hétfő délutánig beérkezett igények esetén kedden, a csütörtök délutánig beérkezett igények esetén pénteken tudjuk biztosítani, Mélykútra történő kiszállítás az igények aktuális állapotának függvényében egyedileg kerül egyeztetésre e két kiszállítási naphoz igazodva
 • az igénybejelentő telefonon berögzített igénye a Spar üzletben rendelkezésre álló készlet körében, a helyettesítési lehetőségek kihasználásával kerül összekészítésre
 • az igénybejelentéskor az esetleges speciális szükségleteket, pl. a diabetikus készítmények, glutén- vagy laktózmentes termékek igényét stb. jelezni kell!!!!
 • a megrendelések összekészítésekor az igénybe vevő konkrét termékre vonatkozó esetleges igényét csak az észszerűség határain belül van módja a Spar üzletnek figyelembe venni, az elsődleges cél az igényelt élelmiszerfajta biztosítása, függetlenül a konkrét gyártótól, vagy egyedi márkától, speciális terméktípustól, ekörben reklamációt sem a Spar üzlet, sem az önkormányzat nem fogad el, az igénybe vevőt a megrendelt terméktípus és kiszállított termékek, áruk körében átvételi kötelezettség terheli, az ellátási viszonyban a visszáru fogalma nem értelmezhető
 • az élelmiszerigények kielégítése során a potenciális fertőzésveszély hatékony csökkentésének biztosítására az egyes élelmiszerfajták körében, ha és amennyiben az lehetséges, előnyben kell részesíteni a gyárilag előrecsomagolt termékek felhasználását
 • a termékek összekészítése és kiszállítása a potenciális fertőzésveszély hatékony csökkentésének biztosítására minden esetben a Spar üzlet kínálatában biztosított egységes csomagoló anyagok (zacskók, dobozok, műanyag- vagy papírtáskák) egyszerhasználatos módozatú felhasználásával történik
 • az élelmiszerigények házhozszállítással történő kielégítése csak a méltányolható mennyiség és összeg erejéig áll módunkban4
 • az élelemiszerigények kiszállítása a Spar üzletből az önkormányzat által megbízott, az önkormányzat és intézményei körében foglalkoztatott és a veszélyhelyzet idején erre a feladatra átirányított dolgozók, vagy önkéntesek útján történhet, akik e minőségükben történő eljárásukat kérésre a megfelelő dokumentumok felmutatásával igazolni kötelesek
 • az élelmiszerigények összeállítása és kiszállítása a beérkezett igények feldolgozását és összesítését követően a Spar üzletnek leadott, igénybe vevőnként megadott igénylista szerint történik közvetlenül a Spar üzletből -lehetőség szerint az igény leadásának napján- de 10.00-16.00 között
 • az összeállított csomagokat a Spar üzlet ellátja a csomag (ok) tartalmát és ellenértékét igazoló blokkal, valamint az egyes csomagokon megjelölésre kerülnek az adott megrendelő egyértelmű beazonosítását szolgáló adatok (név, partnerszám)
 • a Spar üzlet az összeállított csomagok ellenértékét igazoló összesített bizonylatlista másolatát az önkormányzat számára átadja vagy elektronikus úton megküldi
 • a kiszállítást végző megbízott a csomagok átvételekor az elszámolhatóság biztosítására fotódokumentációt készít és küld az önkormányzat számára
 • a kiszállított megrendelések átvételét az igénybe vevő a részére történő tárgyheti kiszállításokat ellátási formánként és összegszerűen tartalmazó listán aláírásával igazolja
 • a kiszállításra került csomagok ellenértékének rendezésére a jelen Eljárásrendben meghatározott fizetési feltételek szerint kerül sor
 1. A házhozszállítással történő gyógyszerbeszerzés feltételrendszere és folyamata
 • az igénybejelentéskor leadott gyógyszerigények közvetlen kiszállítását az önkormányzat a helyi háziorvosokkal, fogorvosokkal, védőnőkkel, az ügyelettel, mint egészségügyi szolgáltatókkal, és a gyógyszertárral, mint szállítóval történő együttműködés útján tudja biztosítani, más helyről történő beszerzés igénye esetén csak különösen indokolt esetben és csak a házhozszállítást is biztosító beszállítótól történő beszerzés megrendelési folyamatában való segítő közreműködés útján tudjuk az igénybejelentő ellátását biztosítani
 • a közvetlen kiszállítást egy napon, a hétfő délelőtt 9.00 óráig beérkezett igények esetén előreláthatólag csütörtökön tudjuk biztosítani5, Mélykútra történő kiszállítás az igények aktuális állapotának függvényében egyedileg kerül egyeztetésre e kiszállítási naphoz, vagy a Mélykútra történő élelmiszerkiszállítás adott heti napjához igazodva
 • az igénybejelentő telefonon berögzített igénye a patikában rendelkezésre álló, illetőleg megrendelhető készlet körében, a hatóanyagokra és a gyógyszerkészítményekre vonatkozó szakmai/orvosi előírások szerinti helyettesítési lehetőségek kihasználásával kerül összekészítésre
 • az igénybejelentéskor az esetleges speciális szükségleteket, pl. speciális terápiás készítmények, termékek igényét, bizonyos hatóanyagokkal és összetevőkkel szemben fennálló érzékenység vagy allergia stb. jelezni kell!!!!
 • a megrendelések összekészítésekor az igénybe vevő gyógyszer- és termékigényét az orvosi utasítások szerint a patika igyekszik figyelembe venni, ám az elsődleges cél az igénybe vevő szükséges hatóanyaggal történő ellátása, az alkalmazott terápia hatóanyagszemléletű biztosítása, függetlenül a konkrét terméktől, gyártótól, vagy egyedi márkától, ekörben a szakmai felelősséget a gyógyszerész viseli, reklamációt sem a patika, sem az önkormányzat nem fogad el, az igénybe vevőt a megrendelt terméktípus és kiszállított termékek, áruk körében átvételi kötelezettség terheli, az ellátási viszonyban a visszáru fogalma nem értelmezhető6
 • a termékek összekészítése és kiszállítása a potenciális fertőzésveszély hatékony csökkentésének biztosítására minden esetben a patika kínálatában biztosított egységes csomagoló anyagok (zacskók, műanyag- vagy papírtáskák) egyszerhasználatos módozatú felhasználásával történik
 • a gyógyszerigények házhozszállítással történő kielégítése csak a méltányolható mennyiség és összeg erejéig áll módunkban7
 • a gyógyszerigények kiszállítása a patikából az önkormányzat által megbízott, az önkormányzat és intézményei körében foglalkoztatott és a veszélyhelyzet idején erre a feladatra átirányított dolgozók, vagy önkéntesek útján történhet, akik e minőségükben történő eljárásukat kérésre a megfelelő dokumentumok felmutatásával igazolni kötelesek
 • a gyógyszerigények összeállítása és kiszállítása a beérkezett igények feldolgozását és összesítését követően a gyógyszertárnak leadott, igénybe vevőnként megadott igénylista szerint történik közvetlenül a patikából a kiszállítás napján du 10.00-16.00 között
 • a leadott és összekészítésre kerülő gyógyszerigény állhat az orvos által felírt elektronikus recepten szereplő és az EESZT rendszerbe feltöltött, felhőben tárolt vényköteles készítményekből, digitális receptre nem, csak hagyományos papíralapú recepten felírható vényköteles készítményekből (pl. gyógyászati segédeszközök) és nem vényköteles, patikai forgalmazású termékekből
 • a vényköteles gyógyszerek és termékek orvossal történő felíratása, valamint a kiváltandó vényköteles gyógyszerek pontos listájának egyeztetése minden esetben a beteg, illetőleg az ellátást igénybe vevő feladata, a patika minden esetben az EESZT-ben és a papíralapú recepteken szereplő teljes készítménylistát fogja összekészíteni az igénybe vevő számára, ekörben reklamációt sem a patika, sem az önkormányzat nem fogad el
 • amennyiben az érintett igénybe vevő nem kívánja valamely, a személyes gyógyszerlistáján egyébként szereplő készítményt kiváltani, úgy ezt a felírást végző orvossal saját magának kell egyeztetnie annak érdekében, hogy felesleges vényfelírásra ne kerüljön sor
 • a vényköteles készítményekre is vonatkozó gyógyszerbeszerzési igény kizárólag abban az esetben elégíthető ki, ha az igénybe vevő az ezirányú igényét az önkormányzatnál csak az orvossal történő egyeztetést követően jelenti be, és ennek tényéről az igénybejelentési űrlap felvételekor az igényfelvevő felé nyilatkozik
 • az EESZT-ben kiállított digitális vényekről az orvos felírási igazolást állít ki, melyet a papíralapon felírt vényekkel együtt a feladatellátásba bevont önkormányzati megbízott hoz el a rendelőből és ad át a gyógyszertár részére
 • az összeállított gyógyszercsomagokat a patika ellátja a csomag (ok) ellenértékét igazoló, névre szóló bizonylattal (egyszerűsített számlával), valamint feltünteti az adott megrendelő egyértelmű beazonosítását szolgáló adatként a partnerszámot
 • a kiszállítást végző megbízott a csomagok átvételekor az elszámolhatóság biztosítására fotódokumentációt készít és küld az önkormányzat számára
 • a kiszállított megrendelések átvételét az igénybe vevő a részére történő tárgyheti kiszállításokat ellátási formánként és összegszerűen tartalmazó listán aláírásával igazolja
 • a kiszállításra került csomagok ellenértékének rendezésére a jelen Eljárásrendben meghatározott fizetési feltételek szerint kerül sor

[4] Méltányolható mennyiségű az élelmiszerigény, ha az egy háztartásba kiszállítandó termékmennyiség a Spar üzlet kínálatában biztosított, az összekészítéskor és a kiszállításhoz használt egységes csomagolóanyag (műanyag- vagy papírtáska) számossága tekintetében nem haladja meg az egy alkalomra vetített 3 db-ot, egy hétre vetítve pedig a 4 db-ot. Méltányolható összegű az élelmiszerigény, amennyiben annak ellenértéke az egy háztartásban élő személyek megrendelései körében alkalmanként nem haladja meg a 10.000.- Ft összeget, heti összes érték tekintetében pedig a 15.000.- Ft, havi összes érték tekintetében pedig a 20.000.- Ft értéket.     

[5] A patika beszállítói megrendelései teljesülésének függvényében

[6] Amennyiben a helyettesítő termék ára (térítési díja) az eredetileg felírt termék árát több, mint 100 %-al, de legalább 1000 Ft összeggel meghaladja, úgy a patika a megrendelővel telefonos egyeztetést folytathat, és ennek eredménye szerint véglegesítheti a rendeléshez kapcsolódó összekészítést.

[7] Méltányolható mennyiségű a gyógyszerigény, ha az egy háztartásba kiszállítandó termékmennyiség egy alkalomra, egy hétre és négy hétre vetítve sem haladja meg a szokásos dózisok és fogyasztási szokások figyelembevételével egy főre számított mennyiségnek a háztartásban élő személyek számával szorzott mennyiséget. Méltányolható összegű a gyógyszerigény, amennyiben annak térítési díjban megjelenő ellenértéke az egy háztartásban élő személyek megrendelései körében alkalmanként, hetente, és négy hét alatti összes értéke tekintetében nem haladja meg a 40.000.- Ft összeget.

 1. Egyéb, csak személyes, de erre felhatalmazott személy útján történő ügyintézéssel intézhető postai, egészségügyi stb. jellegű ügy intézése
 • méltányolható esetben és a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig igényelhető a veszélyhelyzeti ellátás körében a személyesen intézhető, határidőhöz kötött ügyek intézésében történő segítségnyújtás vagy olyan szolgáltatás, amelyet a veszélyhelyzet idejére az otthonmaradó lakosság számára az önkormányzat vagy intézménye felkínál
 • az ebbe az ellátási formába tartozó igények bejelentése a többi ellátáséval azonos módon történik, feldolgozásuk és az igények teljesítése azok jellegéhez igazodó egyedi eljárás és egyeztetési folyamat szerint zajlik
 1. Napi egyszeri melegétkeztetés biztosítása
 • tekintettel arra, hogy a településen csak az óvodai intézmény működik főzőkonyhával, a veszélyhelyzet idején otthonmaradó lakosság részére történő napi egyszeri melegétkeztetés biztosítására jellemzően a házhozszállítást biztosító szolgáltatók elérhetőségeinek megadásával, esetleg az elérhető pénzügyi feltételekről történő tájékoztatással, szükség esetén a megrendelésben történő közreműködés útján van mód
 • az ebbe az ellátási formába tartozó igények bejelentése a többi ellátáséval azonos módon történik
 • a településen szolgáltatást nyújtók alapvetően saját kommunikációs csatornáikon kínálják szolgáltatásukat, ezért kérjük, hogy a veszélyhelyzet idején elérhető, a lakosság számára leginkább megfelelő szolgáltatás és szolgáltató megtalálásának érdekében azokat is kísérjék figyelemmel, a szolgáltatókkal való kapcsolattartás mellett mi is ezekből tájékozódni az aktuális részletekről
 1. A veszélyhelyzeti ellátások fizetési feltételeire vonatkozó rendelkezések
 • Magyarország Kormánya 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján a 70. évüket betöltött személyek számára, illetőleg más, méltányolható okból rászoruló lakosok számára biztosított ellátást az igénylők saját költségükön veszik igénybe
 • az igénybe vevő a jelen ellátás körében az önkormányzaton keresztül megrendelt és kiszállított élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb termékek, áruk ellenértékét az igénybe vett más formájú ellátások költségével és minden további, az ellátott érdekében, helyette és nevében esetlegesen az önkormányzat által már megfizetett kiadással együtt az önkormányzat közreműködésével téríti meg
 • az igénybe vevő a jelen ellátás körében nyújtott tájékoztatás alapján közvetlenül a szállítótól megrendelt termékek, pl. a házhozszállítással rendelt készételek ellenértékét közvetlenül a szállítónak téríti meg a szállító által meghatározott fizetési feltételek szerint
 • az önkormányzat közreműködésével megfizetendő költségek és kiadások összegét naptári hetenként történő elszámolás alapján, az önkormányzat felhívására azonnal, de legkésőbb a tárgyhetet követő hét első munkanapján 15 óráig köteles az igénybe vevő az önkormányzat által biztosított és meghatározott fizetési módok szerint megfizetni
 • a költségek, kiadások pénzügyi rendezéséhez használható fizetési módok:
  • lakóhelyen/tartózkodási helyen történő készpénzfizetés
  • lakóhelyen/tartózkodási helyen történő (mobil) bankkártyás fizetés8
  • banki átutalás
 • a költségek, kiadások készpénzben és bankkártyával történő pénzügyi rendezését az igénybe vevő az önkormányzat által erre a feladatra megbízott személyek részére történő készpénzátadással, illetőleg az általuk kezelt mobil bankkártyaleolvasó készülék használatával valósítják meg
 • az önkormányzat által erre a feladatra megbízott személyek, akik az e minőségükben történő eljárásukat kérésre a megfelelő dokumentumok felmutatásával igazolni kötelesek:
  – Pásztor Ferencné (Katika)
  – Pásztor Máté
 • a költségek, kiadások készpénzes és bankkártyás pénzügyi rendezésére irányuló felhívást a megbízottak a tárgyheti igénybevételek és fennálló nyitott tételek összesítését követően az igénybe vevő lakóhelyén/tartózkodási helyén történő megkereséskor intézik az igénybe vevőkhöz, ennek várható időpontja a tárgyhetet követő hét első munkanapja
 • az átutalással történő fizetés Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának OTP Banknál 11736037-15361442 számon vezetett költségvetési elszámoló számlájára történik9
 • az átutalással történő fizetés közleményébe kérjük feltüntetni az igénybe vevő nevét, partnerszámát, és amennyiben mód van rá az igénybe vett ellátási formát (élelmiszer, gyógyszer, egyéb ügyintézés stb), és az igénybevétel időpontját
 • az igénybe vevők számára a fennálló fizetési kötelezettségeik illetőleg azok pénzügyi rendezettsége körében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja tud felvilágosítást adni

[8] A bankkártyás fizetési rendszer kiépítése a jelen Eljárásrend meghatározásakor folyamatban van, a bankkártyával történő fizetésre várhatóan 2020 április 6-tól lesz az igénybe vevőknek lehetősége.

[9] A jelen Eljárásrend meghatározásakor folyamatban van a veszélyhelyzeti ellátások pénzügyi bonyolítására szolgáló alszámla megnyitása, ezt követően az átutalásos fizetéseket ezen a számlaszámon tudjuk fogadni.

Letölthető dokumentumok (pdf és docx fájlformátumban):

 

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings